Algemene voorwaarden

Definities 

Clicks.nu: het affiliate partnerprogramma dat wordt aangeboden door e-Boekhouden.nl.

e-Boekhouden.nl: een handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SkillSource B.V., statutair gevestigd te Aarle-Rixtel en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 51432846.

Partner: iedere partij (ook in deze voorwaarden aangeduid als wederpartij) die zich heeft aangemeld bij het partnerprogramma Clicks.nu, de Algemene Voorwaarden accepteert én daarmee een overeenkomst heeft gesloten met e-Boekhouden.nl.

Partnerkanaal: de online en/of offline marketing methodiek: website, platform, blog, applicatie, nieuwsbrief, sociale media en/of offline uitingen, die een Partner hanteert ter promotie van het beschikbaar gestelde materiaal op Clicks.nu.

Partner-ID/Referrer- ID: na aanmelding wordt er in het dashboard van de Partner een link met Partner-ID getoond. De Partner-ID is een unieke code, welke het aantal proefaccounts registreert via het Partnerkanaal.

Commissie/Vergoeding: de beloning die de Partner ontvangt voor een actieve lead.

Klik: een bezoeker die zich via het Partnerkanaal van een Partner door middel van een door e-Boekhouden.nl gegenereerde link met Partner-ID naar de landingspagina van e-Boekhouden.nl beweegt.

Lead: een bezoeker die zich aanmeldt voor een proefaccount van e-Boekhouden.nl. Deze wordt uitgevoerd op de aanmeldpagina van e-Boekhouden.nl, welke daar is terecht gekomen/geregistreerd door de Partner-ID van de Partner.

Artikel 1. Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en overeenkomsten met de wederpartij, die betrekking hebben op het partnerprogramma “Clicks.nu”, aangeboden door e-Boekhouden.nl, handelsnaam van SkillSource BV. De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op Clicks.nu. Indien klanten van de wederpartij zich registreren bij e-Boekhouden.nl via het Partnerkanaal zijn de algemene voorwaarden van e-Boekhouden.nl van toepassing op de rechtsrelatie tussen deze klant en e-Boekhouden.nl.

1.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn.

1.3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen e-Boekhouden.nl en de wederpartij kunnen door de wederpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van e-Boekhouden.nl.

1.4. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de wederpartij, worden door e-Boekhouden.nl niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door e-Boekhouden.nl is bevestigd.

Artikel 2. Overeenkomst

2.1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat de aanmelding bij Clicks.nu is afgerond. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door deze algemene voorwaarden.

2.2. De wederpartij zal zich ter zake van de opdracht nooit kunnen beroepen op de omstandigheid dat hij namens een derde handelde, tenzij hij zulks uitdrukkelijk aan de e-Boekhouden.nl ter kennis heeft gebracht en e-Boekhouden.nl alsdan onder deze voorwaarde de opdracht schriftelijk heeft aanvaard.

2.3. e-Boekhouden.nl zal haar diensten naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap en met inachtneming van de gedrag- en beroepsregels. e-Boekhouden.nl verklaart tegenover de wederpartij de zorg te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht echter kan niet instaan voor het bereiken van een uiteindelijk resultaat of rechtsgevolg, maar zal zich naar beste vermogen inspannen (inspanningsverbintenis).

2.4. Een overeenkomst wordt aangegaan tot ten minste het einde van het lopende jaar na aanmelding, waarna het contract stilzwijgend wordt verlengd, tenzij naar inhoud, aard of strekking van de overeenkomst anderszins voortvloeit, of partijen nadrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 3: Aanmelding en acceptatie

3.1. Aanmelding houdt in dat de wederpartij het aanmeldformulier invult én de Algemene Voorwaarden aanvaardt en respecteert.

3.2. Om als wederpartij aangemeld te worden dient:

 • het aanmeldformulier volledig en naar waarheid in te vullen;
 • te bevestigen deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden;
 • minimaal 18 jaar of ouder zijn.

3.3. e-Boekhouden.nl is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten. In dat geval komen alle aanspraken op te ontvangen en reeds uitbetaalde vergoedingen te vervallen.

3.4. e-Boekhouden.nl is gerechtigd om iedereen zonder opgaaf van reden te weigeren.

3.5 Indien de wederpartij gebruik maakt van een actieve accountantsomgeving bij e-Boekhouden.nl, zal deze niet worden geaccepteerd als affiliate partner van e-Boekhouden.nl.

Artikel 4. Gebruik

4.1. Kliks en leads dienen bewust door een derde (ofwel gebruiker op de website van wederpartij) gemaakt te zijn zonder dwang, misleiding en/of beloftes welke niet in overeenstemming zijn met deze algemene voorwaarden. De wederpartij dient de gebruiker hierover actief te informeren.

4.2. Het is voor de wederpartij niet toegestaan om aan een derde een beloning uit te loven om daarmee vervolgens een klik, lead en/of klant te genereren. 

4.3. Wederpartij mag geen verwarring over de geleverde producten scheppen. Het moet te allen tijde duidelijk zijn dat het product wordt geleverd door e-Boekhouden.nl.

4.4. Wederpartij is gerechtigd om de (merk)naam van Clicks.nu en/of e-Boekhouden.nl en de unieke Partner-ID verstrekt door e-Boekhouden.nl, uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.

4.5. Het is niet toegestaan dat de inhoud van het Partnerkanaal van de wederpartij:

 • een pornografisch of gewelddadig karakter heeft;
 • discrimineert naar ras, geslacht, godsdienst of geloofsovertuiging;
 • illegale activiteiten ontplooit, bevordert of aanprijst;
 • afbreuk doet aan de goede naam en reputatie van e-Boekhouden.nl;
 • auteursrechten, merkrechten of andere rechten van e-Boekhouden.nl schendt.

4.6. Voor promotie ten behoeve van e-Boekhouden.nl via e-mail, advertentienetwerken, zoekmachines en andere vormen van traffic-inkoop dient uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring door e-Boekhouden.nl. verleend te worden.

4.7. Wederpartij zal te allen tijde in overeenstemming handelen met alle richtlijnen en instructies in de algemene voorwaarden terzake van het gebruik van de link en Partner-ID alsmede terzake van de content.

4.8. e-Boekhouden.nl is te allen tijde gerechtigd de link van de wederpartij zonder aankondiging te blokkeren.

4.9. e-Boekhouden.nl is te allen tijde gerechtigd om de wederpartij te verzoeken het promotiemateriaal, de link, Partner-ID en content te verwijderen van alle Partnerkanalen.

4.10. Indien de wederpartij het verzoek krijgt van e-Boekhouden.nl om al het promotiemateriaal, de link, Partner-ID en overige content te verwijderen, dient de wederpartij direct alles van zijn/haar Partnerkanaal verwijderd te hebben.

4.11. Om misbruik te voorkomen heeft e-Boekhouden.nl het recht het IP-adres en andere persoonsgegevens van de wederpartij bij aanmelding op te slaan.

4.12. e-Boekhouden.nl heeft het recht gegevens van een wederpartij op te vragen, te verwerken, op te slaan of voor interne en/of statistische doeleinden te gebruiken.

4.13. Voorts is e-Boekhouden.nl bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk – of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid – niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

4.14. Indien de wederpartij ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens e-Boekhouden.nl niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden, of als daarvan gegronde verdenking bestaat, is de wederpartij te verplicht mee te werken aan een onderzoek naar de overtredingen en is de wederpartij verplicht inzage te verlenen in zijn administratie, zijn elektronische bestanden en gegevens op de server.

4.15. e-Boekhouden.nl behoudt steeds het recht om de uitbetaling van opgebouwde commissies stop te zetten én om de reeds uitbetaalde commissies terug te vorderen, betreffen de commissies waarvan de wederpartij ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens e-Boekhouden.nl niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.

Artikel 5. Commissies

5.1. e-Boekhouden.nl heeft het recht omelke klik, lead en/of klant gegenereerd door de wederpartij goed of af te keuren.

5.2. De wederpartij heeft recht op uitbetaling van een commissie indien:

 • de lead is gegenereerd via de link met unieke Partner-ID van de wederpartij, en;
 • een lead is toegekend én is goedgekeurd door e-Boekhouden.nl;
 • deze lead en commissies op reguliere wijze tot stand zijn gekomen én niet in strijd zijn met de overeenkomst, dan wel in strijd met deze algemene voorwaarden, en/of situaties dat op grond van redelijkheid en billijkheid niet van e-Boekhouden.nl verwacht mag worden, dat de commissies worden uitgekeerd.

5.3. Als een lead is goedgekeurd door e-Boekhouden.nl, dan zal de goedkeuring verschijnen in het dashboard van de wederpartij, onder “Geschiedenis”.

5.4. e-Boekhouden.nl behoudt het recht om een lead te allen tijden af te keuren. 

5.5. De commissie per lead is als volgt opgebouwd:

1 tot 10 leads       45 euro per lead

10 tot 20 leads      50 euro per lead

20 tot 30 leads      55 euro per lead

vanaf 30 leads      60 euro per lead

5.6 De commissie per lead geldt voor 1 (één) maand. Na 1 (één) maand begin je weer opnieuw met opbouwen van commisies per lead die volgens de staffel gelden.

Artikel 6. Uitbetaling

6.1. De commissie zal maandelijks automatisch worden uitbetaald op het IBAN-rekeningnummer dat de wederpartij bij aanmelding heeft opgegeven. In geval dat de som van de commissies over een betaalperiode (maand) minder bedraagt dan €45,- (vijfenveertig euro) zal in de betreffende maand geen betaling plaatsvinden en zal de commissie worden opgespaard. Betaling daarvan zal plaatsvinden in de maand waarin het totaalbedrag €45,- (vijfenveertig euro) of meer bedraagt.

6.2. Het totaal van de door de wederpartij verdiende commissiebedrag, zal iedere betaalperiode (maand), achteraf worden uitbetaald in euro’s.

6.3. Resterende tegoeden van de wederpartij worden bij beëindiging van de overeenkomst aan de wederpartij uitbetaald, mits het tegoed €45,- (vijfenveertig euro) of meer bedraagt.

Artikel 7. Toegang en onderhoud

7.1. Toegang tot de diensten van e-Boekhouden.nl verkrijgt wederpartij door middel van vertrouwelijke inloggegevens.

7.2. Indien derden zich (onrechtmatig) toegang verschaffen tot het account van de wederpartij, dan is de wederpartij verplicht direct na constatering hiervan e-Boekhouden.nl op de hoogte te brengen. e-Boekhouden.nl is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade van de wederpartij als gevolg van ongeautoriseerd toegang.

7.3. De wederpartij is verplicht om e-Boekhouden.nl onverwijld op de hoogte te stellen wanneer zich wijzigingen voordoen in de naam, e-mailadres(sen) of overige gegevens van de wederpartij.

7.4. e-Boekhouden.nl kan op elk moment onderhoud (laten) uitvoeren aan het netwerk, servers, websites, applicaties, hosting services of andere dienstverlening waardoor de diensten tijdelijk niet beschikbaar zijn.

7.5. De helpdesk van e-Boekhouden.nl verzorgt per e-mail ondersteunende service aan de wederpartij. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan informatie, verstrekt door de medewerkers van de helpdesk.

Artikel 8. Intellectueel eigendom

8.1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde diensten – daaronder begrepen maar niet beperkt – zoals software inclusief broncode, databases, analyses, ontwerpen, documentatie, rapportages alsmede voorbereidend materiaal berusten bij e-Boekhouden.nl.

8.2. De wederpartij verkrijgt de gebruikersrechten en bevoegdheden welke behoren bij de overeengekomen diensten. De door e-Boekhouden.nl verstrekte diensten of producten mogen niet worden bewerkt, vereenvoudigd of gekopieerd, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend.

8.3. Het is wederpartij niet toegestaan door e-Boekhouden.nl aangebrachte merk- en herkenningstekens te wijzigen of te verwijderen zonder voorafgaande toestemming van e-Boekhouden.nl.

8.4. Indien inbreuk wordt gemaakt op het in lid 2 en 3 van dit artikel genoemde, kan een onmiddellijk opeisbare vordering worden opgelegd, zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst nodig is, van een boete van € 25.000,00 met een boete van € 500,00 voor iedere dag dat de inbreuk voortduurt.

8.5. Het is niet toegestaan om de link, unieke Partner-ID en/of ander verstrekt materiaal door te verkopen of op enige andere wijze te verhandelen en/of te verspreiden, anders dan via de overeengekomen samenwerking via Click.nu.

8.6. De door het gebruik van Clicks.nu verkregen informatie en gegevens, mogen alleen gebruikt worden in kader van deelname aan het Partnerprogramma.

8.7. Klantdata, Leaddata en Klikdata, weergegeven in het dashboard van de wederpartij op Clicks.nu en/of e-Boekhouden.nl, mogen uitsluitend door de wederpartij worden opgeslagen voor het maken van analyses.

8.8. Het is de wederpartij niet toegestaan om het beschikbaar gestelde materiaal en verkregen gegevens in Click.nu en/of e-Boekhouden.nl, te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wet- en regelgeving en/of onderhavige algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:

 • het ongevraagd verzenden van e-mail zoals gedefinieerd in de Telecommunicatiewet;
 • het ongevraagd en/of ongewenst plaatsen van een bericht in nieuwsgroepen, fora of als reactie op blogs;
 • inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
 • misleidingen van derden;
 • misbruik maken van de teksten, logo, merknaam of informatie van e-Boekhouden.nl;
 • het direct aanbieden van vergoedingen en/of kortingen aan gebruikers voor het aangaan van transacties bij e-Boekhouden.nl (zonder uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van e-Boekhouden.nl);
 • het gebruik van merk en/of handelsnaam van e-Boekhouden.nl in zoekmachines en/of keywordmarketing is niet toegestaan, en;
 • het targetten op bezoekers in elk ander land dan Nederland.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1. e-Boekhouden.nl is slechts aansprakelijk voor directe schade, die ontstaat door toerekenbare tekortkoming ten aanzien van onderhavige voorwaarden tot maximaal het bedrag van € 2.500. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.

9.2. e-Boekhouden.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen.

9.3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van e-Boekhouden.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan e-Boekhouden.nl toegerekend kunnen worden;
 • de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

9.4. e-Boekhouden.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

9.5. e-Boekhouden.nl kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of teloorgang van de bij haar of derden opgeslagen gegevens en bescheiden van de wederpartij.

9.6. De wederpartij vrijwaart e-Boekhouden.nl tegen alle aanspraken van derden, welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen. 9.7. Conform artikel 7 is e-Boekhouden.nl gerechtigd om op elk gewenst moment onderhoud uitvoeren of laten uitvoeren aan het netwerk, server, website, hosting of andere dienstverlening. Als gevolg kunnen diensten tijdelijk niet beschikbaar zijn. e-Boekhouden.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die hieruit kan ontstaan bij wederpartij of derden. e-Boekhouden.nl zal onderhoud, voor zover mogelijk, van tevoren bekend maken via e-mail.

Artikel 10. Overmacht

10.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, voor hun rekening komt.

10.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop e-Boekhouden.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor e-Boekhouden.nl niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

10.3. e-Boekhouden.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat e-Boekhouden.nl haar verplichtingen had moeten nakomen.

10.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

10.5. e-Boekhouden.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen voor eventuele schade door uitval/downtime, niet beschikbaar zijn van de website/server en/of voor verlies van data en/of voor derving van commissies door technische en/of andere storingen.

10.6. Indien omstandigheden e-Boekhouden.nl noodzaken acuut onderhoud uit te (laten) voeren (door bijv. storing) dan bestaat de mogelijkheid dat e-Boekhouden.nl geen tijdige aankondiging kan geven. e-Boekhouden.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die hieruit ontstaan bij wederpartij of derden.

Artikel 11. Geheimhouding

11.1. e-Boekhouden.nl is – behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking – verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Dit betreft alle aan e-Boekhouden.nl verstrekte informatie, alsmede alle uit de werkzaamheden voortvloeiende (cijfermatige) resultaten. Tevens betreft dit alle door e-Boekhouden.nl aan wederpartij verstrekte adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen, die niet zijn bedoeld om derden hiervan te voorzien.

11.2. Wederpartij verbindt zich tot volledige geheimhouding van alle gegevens en informatie betreffende e-Boekhouden.nl of haar bedrijf, zowel tijdens als na beëindiging van de overeenkomst en de relatie tussen partijen, voor zover deze gegevens vertrouwelijk zijn verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter hebben.

Artikel 12. Persoonsgegevens

12.1. e.Boekhouden.nl verwerkt ten behoeve van Clicks.nu en e-Boekhouden.nl persoonsgegevens en is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De respectievelijke privacyverklaringen van Clicks.nu en e-Boekhouden.nl zijn hierop van toepassing.

12.2. De wederpartij is verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens van haar klanten en zal richting haar klanten middels haar privacyverklaring informeren hoe zij omgaat met hun persoonsgegevens.

12.3. Beide partijen dragen er zorg dat zij zich bij de verwerking van persoonsgegevens houden aan geldende wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. Voor zover wordt geconstateerd dat één van de partijen voor (een gedeelte van) de verwerking van persoonsgegevens wordt gekwalificeerd als verwerker, zal er een aanvullende verwerkersovereenkomst worden overeengekomen.

Artikel 13. Partiële nietigheid

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van e-Boekhouden.nl is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.14.2. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en e-Boekhouden.nl gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.

Artikel 15. Wijziging en vindplaats van voorwaarden

15.1. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

15.2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

15.3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

15.4. e-Boekhouden.nl behoudt zich het recht deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

15.5. Indien Partner een wijziging in deze voorwaarden niet wilt accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de samenwerking ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.